Algemene Voorwaarden

 


Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van Stadsbioscoop Rembrandt zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de volgende bepalingen en voorwaarden van toepassing.

Online transacties

Als u online tickets bestelt, kunt u de betaling verrichten d.m.v. iDEAL (internetbankieren via ABN-AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Postbank, Rabobank, SNS Bank, Triodos, Van Lanschot). De service- en transactiekosten zit in de online prijs verwerkt.

Kortingen

Het toepassen van kortingen is niet mogelijk bij online aankopen. Kortingen worden bij online aankopen niet achteraf verrekend.

Terugbetalingen en omruilen van tickets

Het is niet mogelijk om eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen voor een andere vertoning.

Voorwaarden voor gebruik

U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor ticketaankoop of het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij Stadsbioscoop Rembrandt, u daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

Inhoud

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Stadsbioscoop Rembrandt en de producten die door Stadsbioscoop Rembrandt worden geleverd. De informatie op deze website is te goeder trouw door Stadsbioscoop Rembrandt samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld.

Stadsbioscoop Rembrandt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook, toegezonden door derde partijen en bedoeld is door derde partijen om deze informatie (in welke vorm dan ook) publiekelijk te maken via de internetsite van Stadsbioscoop Rembrandt of een aan Stadsbioscoop Rembrandt gerelateerde internet site.

Stadsbioscoop Rembrandt is verder niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Stadsbioscoop Rembrandt website. Stadsbioscoop Rembrandt garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Stadsbioscoop Rembrandt, noch de staf, medewerkers, of derden waarvan Stadsbioscoop Rembrandt gebruik maakt zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Stadsbioscoop Rembrandt kan ten allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Stadsbioscoop Rembrandt en haar dochterondernemingen, of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar, dan wel gelicenseerd door de eigenaar aan Stadsbioscoop Rembrandt. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden en vermits vooraf schriftelijke toestemming is ontvangen van Stadsbioscoop Rembrandt voor dergelijk gebruik zoals hierboven genoemd. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Stadsbioscoop Rembrandt hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Wijziging voorwaarden

Stadsbioscoop Rembrandt behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site.